GEORGE EASTMAN VS PLUSH TOY

 

Luigi Montefiori (AKA George Eastman) discovers the Antropophagus plush doll